Privacy Statement

Erik van Ark Advies, Amstelsingel 13, 4105 GZ te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

In dit privacybeleid vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat er wordt gedaan om je persoonsgegevens veilig te verwerken en hoe lang deze worden bewaard.

Contactgegevens

Erik van Ark Advies
Amstelsingel 13
4105 GZ Culemborg

Kvk nr 11061083
T +31 6 11222903
M erik@vanarkadvies.nl
W https://vanarkadvies.nl

Gegevens functionaris gegevensbescherming
Erik van Ark is de Functionaris Gegevensbescherming van Erik van Ark Advies.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Erik van Ark Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Titel
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Domeinnaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Werkzaam bij organisatie
 • Naam leidinggevende of contactpersoon
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens
 • Functienaam
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in een training, coachingsgesprek, in correspondentie, overleg, social media en/of telefonisch

Hoe gaan wij om met minderjarige bezoekers aan onze website?
Erik van Ark Advies heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erik@vanarkadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • Het nakomen van een overeenkomst of afspraak
 • Het afhandelen van je betaling
 • Om onze diensten voor je te kunnen verrichten
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Verwerking in de financiële administratie
 • Online en offline marketing en voor algemene of gerichte aanbiedingen
 • Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
 • Voor het plaatsen van reviews en informatie op de website of social media
 • Verstrekken van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Om klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen

Geautomatiseerde besluitvorming
Erik van Ark Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Erik van Ark Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Erik van Ark Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Erik van Ark Advies verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Erik van Ark Advies heeft bewerkersovereenkomsten gesloten met o.a. Google (Analytics) en Mailchimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Erik van Ark Advies gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Erik van Ark advies gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website worden ook analytische cookies geplaatst door derden. Dit betreft cookies van Google Analytics om het bezoek aan onze website te meten. De trackingcode is zo ingesteld dat IP-adressen geanonimiseerd worden. De optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld en Erik van Ark Advies maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De bewaartermijn van de gegevens van Google Analytics betreft 14 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Erik van Ark Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je in ons bezit hebben in een computerbestand naar jezelf of een ander, een genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar erik@vanarkadvies.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Erik van Ark Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Erik van Ark Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups. Schriftelijke gegevens worden achter slot en grendel bewaard. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via erik@vanarkadvies.nl.

icon-contact

Klaar voor een kennismaking?

Die begint met één druk op de knop!

Stuur een e-mail
[contact-form-7 id=”3494″ title=”CTA formulier”]